Inschrijfbepalingen tennisles

INSCHRIJFBEPALINGEN

Artikel 1.
Het volgen van seniortrainingen is alleen mogelijk als lid van TV Zijtaart.
Het volgen van jeugdtrainingen is alleen mogelijk als lid van TV Zijtaart en zit bij het lidmaatschap inbegrepen. (totaal 20 lessen)

Artikel 2. (senioren)
De tennislessen worden gegeven in het voorjaar en in het najaar. Beide omvatten een 10 lessenreeks. Deze tennislessen duren een half uur, drie kwartier of een uur per week met minimaal 2 en maximaal 4 personen.

Artikel 3. (senioren)
Een inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing, bij onvoldoende aanmeldingen vinden er gaan lessen plaats.

Artikel 4.
Een lesuur duurt vijftig minuten, een driekwartlesuur duurt veertig minuten, een half lesuur duurt vijfen­twintig minuten. De trainer geniet in principe tien minuten pauze nadat hij vijftig minuten les heeft gegeven resp. 5 minuten na een les van 25 minuten. Deze overige minuten kunnen door leerlingen gebruikt worden voor de warming-up en/of cooling-down.

Artikel 5.
De lessen worden gegeven, op in overleg met de trainingscoördinator van TV Zijtaart vast te stellen tijdstippen, met een onderbreking van de reguliere basisschoolvakanties in Zijtaart, en de erkende Nederlandse feestdagen. 

Artikel 6.
Door het invullen van het inschrijfformulier via de website (www.tvzijtaart.nl - tennisles - juiste inschrijfformulier aanklikken) bent u ingeschreven voor het volgen van de reeks tennislessen. Na de uiterste inschrijfdatum krijgt u een tikkie (van Jonneke Vissers of Rien Janssen) met het te betalen bedrag voor de tennislessen. Deze dient binnen 5 dagen betaald te worden. Hierbij bent u definitief opgegeven voor de tennislessenreeks. Indien gewenst kan een factuur bij de penningmeester Harm Hendriks aangevraagd worden. ([email protected]

AFWEZIGHEID/VERVALLEN VAN LESSEN

Artikel 7.
Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden, dan worden op het einde van de cursus de lessen als volgt ingehaald: de eerste 2 lessen die wegens weersomstandigheden komen te vervallen, worden ingehaald. Overige lessen vervallen. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.

Artikel 8.
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:
1. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie óf
2. op een, in overleg met de trainingscoördinator van TV Zijtaart te bepalen, tijdstip worden ingehaald. 

Artikel 9.
Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste half uur, drie kwartier of lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.

Artikel 10.
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer.

Artikel 11.
De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de leerling (artikel 9) of de in artikel 8 omschreven uitvallessen, zullen aan het einde van de lesperiode alsnog worden ingehaald, zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip.

 

KWALITEIT

Artikel 12.
Tennisschool Sport Events zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden.

Artikel 13.
De trainer zal, behalve aan speltechnische en speltactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.

Artikel 14.
TV Zijtaart en Tennisschool Sport Events zullen naar beste eer en geweten de groepsindelingen vasststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien TV Zijtaart en Tennisschool Sport Events dit wenselijk achten. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht door TV Zijtaart.

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 15.
De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 16. 

Artikel 16.
Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg vastgesteld. TV Zijtaart heeft hier geen bemoeienis mee.

Artikel 17.
Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. TV Zijtaart en Tennisschool Sport Events kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 18.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de juiste contactpersoon van TV Zijtaart. Tennislessen TV Zijtaart senioren: Jonneke Vissers - [email protected] en Tennislessen TV Zijtaart jeugd: Patricia van Dijk (0413209424) of (06 46286689)
U mag ook altijd mailen naar [email protected]

Artikel 19.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist TV Zijtaart in overleg met Tennisschool Sport Events.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 413 769 025

Tennispark TV Zijtaart

Corsica 17
5465 PS Zijtaart (Veghel)

KVK-nummer

17107913