0413-769025

 Opgaveformulier

 

 

 

INSCHRIJFBEPALINGEN

Artikel 1.

Het volgen van seniortrainingen is alleen mogelijk als lid van TV Zijtaart .

 

Artikel 2.

De tennislessen bij TV Zijtaart worden verzorgd door Tennisschool Sport Events.

De voorjaarscursus begint op woensdag 3 april 2019 en omvat 10 lessen van half of driekwart of één lesuur per week.

Met minimaal 2 en maximaal 8 personen.

 

Artikel 3.

Inschrijvingen zijn mogelijk t/m zondag  25 aug.2019. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma's komen te vervallen.

 

Artikel 4.

Een lesuur duurt vijftig minuten, een driekwartlesuur duurt veertig minuten, een half lesuur duurt vijfen­twintig minuten. De trainer geniet in principe tien minuten pauze nadat hij vijftig minuten les heeft gegeven resp. 5 minuten na een les van 25 minuten. Deze overige minuten kunnen door leerlingen gebruikt worden voor de warming-up en/of cooling-down.

 

Artikel 5.

De lessen worden gegeven, op in overleg met de trainingscoördinator van TV Zijtaart vast te stellen tijdstippen, met een onderbreking van de reguliere basisschoolvakanties in Zijtaart, en de erkende Nederlandse feestdagen. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld   (met daarin opgenomen de vakanties en de feestdagen).

 

Artikel 6.

Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft de cursist zich definitief op voor de cursus van 10 weken (of 5 weken) en  betaalt hij/zij  tevens TV Zijtaart middels het overmaken van het voor hem/haar geldende  lesgeld, voor aanvang van de eerste les, op de rekening van TV Zijtaart: IBAN NL91RABO0153366087 o.v.v. naam + "tennislessen voorjaar 2019". Indien gewenst kan een factuur bij de penningmeester Harm Hendriks (Penningmeester@tvzijtaart.nl) aangevraagd worden.

 

 

AFWEZIGHEID/VERVALLEN VAN LESSEN

Artikel 7.

Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden, dan worden op het einde van de cursus de lessen als volgt ingehaald: de eerste 2 lessen die wegens weersomstandigheden komen te vervallen, worden ingehaald. Overige lessen vervallen. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.

 

Artikel 8.

Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:

1. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie óf

2. op een, in overleg met de trainingscoördinator van TV Zijtaart te bepalen, tijdstip worden ingehaald.

 

Artikel 9.

Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.

 

Artikel 10.

Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer.

 

Artikel 11.

De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de leerling (artikel 9) of de in artikel 8 omschreven uitvallessen, zullen aan het einde van de lesperiode alsnog worden ingehaald, zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip.

 

Artikel 12.

Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is, kan Tennisschool Sport Events, op aangeven van

TV Zijtaart, deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan.   Deze vervallen (les)sen kan de cursist achteraf niet inhalen.

 

KWALITEIT

Artikel 13.

Tennisschool Sport Events zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden.

 

Artikel 14.

De trainer zal, behalve aan speltechnische en speltactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.

 

Artikel 15.

TV Zijtaart en Tennisschool Sport Events zullen naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien     TV Zijtaart en Tennisschool Sport Events dit wenselijk achten. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht door TV Zijtaart.

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 16.

De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 17.

 

Artikel 17.

Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg vastgesteld. TV Zijtaart heeft hier geen bemoeienis mee.

 

Artikel 18.

Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. TV Zijtaart en Tennisschool Sport Events kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

 

Artikel 19.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de trainer Hans Schuurman tel. nr. 06-51711629 of met contacpersoon tennislessen TV Zijtaart Patricia van Dijk tel.nr. 0413-209424 of 06-46286689.

 

Artikel 20.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist TV Zijtaart in overleg met Tennisschool Sport Events.

Informatie

Tennisvereniging Zijtaart bestaat inmiddels alweer meer dan 20 jaar. Op 14 september 1998 is de vereniging opgericht en in oktober 1999 zijn de eerste twee banen opgeleverd en is er een noodgebouw geplaatst. In mei 2000 zijn er nog twee banen bijgelegd. Inmiddels is het noodgebouw vervangen door een prachtig paviljoen. Momenteel telt de vereniging 200 leden en zijn er diverse commissies actief bezig om het geheel in prima conditie te houden en dat verklaart ook het succes van de TV Zijtaart. Diverse activiteiten worden door het jaar heen georganiseerd. Ook vinden er elke week mixavonden, seniorenochtenden en een jeugdavond plaats. Tevens kan men 2x per jaar deelnemen aan een cyclus tennislessen (lid van de vereniging). Eenieder die zich door het bovenstaande aangetrokken voelt een kijkje te nemen bij een van de activiteiten is hierbij van harte welkom.

Nieuws

Online reserveren

Beste leden, Enige tijd geleden heeft er een peiling plaatsgevonden over het wel of niet digitaal afhangen/reserveren van de tennisbanen. Uit deze peiling is naar voren gekomen dat de grote meerderheid het online reserveren heeft verkozen boven het afhangbord. 

Lees meer

kortingsactie Intersport

Onze sponsor Intersport Superstore Uden heeft een fantastische kortingsactie voor de leden van Tennisvereniging Zijtaart!    

Lees meer

Prachtig bedrag voor TV Zijtaart

Afgelopen weken was de Rabobank Clubsupport actie. Leden van de Rabobank konden hun stem uitbrengen op verenigingen en clubs. Elke club of vereniging heeft een goed doel bedachts waaraan ze dit geld zouden gaan besteden.

Lees meer

Ledverlichting

Zoals jullie waarschijnlijk al is opgevallen, heeft Datronics Sportveldverlichting begin augustus LED verlichting geïnstalleerd op onze tennisbanen. 

Lees meer

Korting voor leden

15% korting op artikelen bij InterSport Uden. Zie hieronder.

Lees meer

De tennislessen gaan weer van start

Beste jeugdleden en ouders,  Zoals jullie wellicht hebben gehoord kunnen we voor de jeugdleden de tennislessen weer oppakken. Deze zullen dan ook van start gaan vanaf maandag 4 mei, we voorzien jullie graag van de volgende informatie.  

Lees meer

Winnaars Open Toernooi

afgelopen weken stond het open toernooi van TV Zijtaart op het programma. Ook dit jaar was Eethuis De Reiger weer de hoofdsponsor. De toernooicommissie wist ondanks het slechte weer het toch weer allemaal in goede banen te leiden. Hieronder de winnaars:

Lees meer

Privacy Beleid TV Zijtaart

Per 25 mei 2018 zal EU-breed de nieuwe privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG) in werking treden. Ook wij zullen als vereniging moeten voldoen aan de voorwaarden van deze wetgeving. Met dit bericht willen wij u informeren over de wijze waarop TV Zijtaart dit heeft geregeld en toestemming vragen voor de verwerking van de gegevens.

Lees meer

Sponsors

Sponsors

Agenda

1.03.2021 - 14.03.2021

Open Toernooi